JR-Toolsin lastuaville erikoistyökaluille ja terähuoltopalvelulle Avainlippu-tunnus

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Avainlippu-tunnuksen JR-Toolsin suunnittelemille lastuaville erikoistyökaluille ja terähuoltopalvelulle. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Miksi huollettu työkalu ei toimi?

Joskus käy niin, että huollettu lastuava työkalu ei toimikaan yhtä hyvin kuin uusi. Syy voi toisinaan löytyä nopeasti teroittajan virheestä, mutta on myös monia muita tekijöitä, jotka voivat heikentää huolletun työkalun toimivuutta. Millaisia asioita terien huollosta vastaavan yrityksen ja asiakkaan kannattaa ottaa huomioon, kun lähdetään selvittämään huollettujen terien toimivuuteen liittyviä ongelmia? 

Teroitusprosessi

Huoltoprosessissa tapahtuneet virheet ovat yleensä ensimmäinen syy, jota epäillään, kun huollettu terä ei toimikaan toivotulla tavalla. Ongelmatilanteissa kannattaa olla heti yhteydessä terähuollosta vastaavaan yritykseen, jotta ongelmaa voidaan lähteä ratkomaan yhdessä. 

Mitä enemmän terähuoltajalla on tietoa asiakkaan tuotannosta ja teriin liittyvistä toiveista, sitä parempi on yleensä myös huollon lopputulos. Työkalut tulee teroittaa oikein ja niiden käyttötavan mukaisesti. Esimerkiksi jyrsinten kohdalla on erittäin tärkeää, että terät huolletaan niiden käyttötapa huomioiden. Jos pora ei toimi teroituksen jälkeen, siinä saattaa olla esimerkiksi väärä tai epäsymmetrinen kärkigeometria tai väärän kokoinen suojaviiste. Myös teroituksen laatu on hyvä tarkistaa, sillä joskus teriin voi jäädä inhimillisen virheen seurauksena kulumaa. 

Osa terävalmistajista on halunnut suojata teriensä kärkigeometrian, eikä käytetystä terästä voida huollon yhteydessä välttämättä tarkistaa kaikkia seikkoja, kuten suojaviisteen paksuutta. Terät pyritään kuitenkin huoltamaan siten, että niiden geometria on mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Vuosikymmenten terähuoltokokemuksen avulla tässä yleensä myös onnistutaan.  

Joissakin vierintäjyrsimissä on ns. UTL-lovi (UTL = usable tool life), jonka avulla terän elinkaari on helppo määrittää.

Myös terän elinkaari on hyvä pitää mielessä, sillä jokainen terä saavuttaa lopulta pisteen, jossa se on korvattava uudella. Terät kannattaa lähettää ajoissa huoltoon, ja teroittajan on huolehdittava siitä, että terää ei teroiteta yli sen elinkaaren. Esimerkiksi Gleason-vierintäjyrsimistä löytyy ns. UTL-lovi, joka kertoo, kuinka pitkälle terää voidaan teroittaa siten, että sen profiili säilyy. Porien ja jyrsinten teroituskertoja voidaan puolestaan seurata helposti, kun teroituskerrat merkitään teriin joko hiomalla tai lasermerkkaamalla. 

PVD-pinnoitus

Myös PVD-pinnoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota, jos terän kanssa on ongelmia, sillä PVD-pinnoitus on tärkeä osa lastuavan työkalun optimaalista toimivuutta myös silloin, kun kyse on teroitetusta työkalusta. Terän uudelleenpinnoittaminen kannattaa käytännössä aina, ja myös pinnoittamattomat työkalut kannattaa yleensä huollon yhteydessä pinnoittaa, jos mitään erityistä estettä sille ei ole. 

Oikean pinnoitteen valinta on yleensä helppoa terätyypin ja työstettävän materiaalin mukaan. Jos epäillään, että teräongelmat liittyvät väärään pinnoitteeseen tai pinnoitusprosessiin, asiaa kannattaa selvittää yhdessä pinnoituksen tehneen yrityksen kanssa. Joissain erikoistapauksissa optimaalista PVD-pinnoitetta voi olla vaikea tietää etukäteen ja se selviää ainoastaan kokeilemalla. 

Kun vierintäjyrsimiä tai vierintäpistoteriä huolletaan, pinnoite pitäisi poistaa teristä ennen teroitusta. Näin teroitusvaiheessa havaitaan myös kaikkein pienimmät vauriot ja ne voidaan hioa pois. Jos teristä löytyy kulumaa huollon jälkeen, on hyvä tarkistaa, missä järjestyksessä huoltoprosessin eri vaiheet on tehty.  

Terien oikea käyttö

Jos huollettu terä toimii uutta heikommin, kannattaa aina varmistaa, että terää käytetään oikein ja että työstöarvot ovat oikeat. Tarvittaessa työstöarvot voi aina tarkistaa terävalmistajalta. Teriin voi ajon aikana tulla vaurioita, jotka heikentävät terän toimivuutta vielä huollon jälkeenkin. Kun ajetaan huolletuilla syväreikäporilla, on tärkeää varmistaa, että porasarjan porien halkaisijat ovat yhteensopivia ja että porien pituus ei aiheuta ongelmia. 

Teroitusvarojen säästämiseksi vierintäjyrsimiä voidaan huoltaa siten, että kaikkia terän hampaissa olevia vaurioita ei hiota pois. Terä palautetaan asiakkaalle siis huollettuna siten, että vauriohampaat on merkattu terään. On tärkeää varmistaa, että näitä terän vaurioituneita hampaita ei käytetä ajon aikana, vaan niiden käyttö vältetään shiftaamalla terää. Terän kulumista kannattaa myös seurata ajon aikana. 

Työstökoneen ominaisuudet

Myös työstökoneen kunto ja ominaisuudet saattavat vaikuttaa terien toimivuuteen. Ensimmäiseksi kannattaa varmistaa, että terän kiinnitys on tukeva ja heitoton. Myös laakerointi ja konelinjaukset on hyvä tarkistaa. 

Koneen jäähdytysneste ja sen kunto voivat myös vaikuttaa terien toimivuuteen. Onko neste oikeanlaista ja ominaisuuksiltaan sopiva prosessiin? Huonolaatuinen tai likainen neste kannattaa ehdottomasti vaihtaa. 

Materiaalin vaikutus

Koneistettavissa materiaaleissa voi olla laatueroja, ja myös saman materiaalin erien välillä voi olla eroja koneistettavuudessa, mikä vaikuttaa luonnollisesti myös terien toimivuuteen. Halvin mahdollinen aine ei välttämättä ole lastuamisominaisuuksiltaan optimaalisin. 

Jos ongelmat koskevat huollettuja poria, teroittajan kanssa kannattaa keskustella siitä, mitä materiaalia porilla ajetaan. Porattava materiaali vaikuttaa siihen, millainen suojaviiste porassa tulee olla, jotta se toimii optimaalisesti. 

Terien turvallinen kuljetus ja varastointi on tärkeää myös terien toimivuuden kannalta.

Terien varastointi ja kuljetus

Myös terien varastointi ja kuljetus on yksi tekijä, joka voi vaikuttaa niiden toimivuuteen. Etenkin kovametallityökalut ovat herkkiä vaurioitumaan, joten ne on tärkeää suojata hyvin sekä varastoinnin että kuljetuksen aikana. Teriin tulleet pienet kolhut tai hiushalkeamat saattavat paljastua vasta siinä vaiheessa, kun terä on koneessa, mikä voi aiheuttaa paljon harmia. Esimerkiksi kovametallijyrsimet lohkeavat helposti ulkokehältä, joten kolhujen syntyminen on pyrittävä estämään.  

Lopuksi: Ongelmat selviävät yhteistyöllä

Joskus huollettujen terien toimivuusongelmien selvittäminen on kuin salapoliisityötä. Terähuollosta vastaavalle yrityksellekin voi olla hämmentävää kuulla, että jokin huollettu terätyyppi ei toimi yhdellä asiakkaalla, vaikka kymmenen muuta asiakasta olisikin teriin erittäin tyytyväisiä. 

Yksittäisten ongelmien vuoksi ei kannata tehdä sellaista johtopäätöstä, että työkalujen teroittaminen ei olisi järkevää. Kun mahdollisia ongelmakohtia lähdetään sulkemaan pois yksi kerrallaan yhdessä asiakkaan kanssa, syy ongelmiin löytyy lopulta aina ja ongelma saadaan näin myös korjattua. 

Lue lisää palveluistamme: Terähuolto, PVD-pinnoitus ja hammastustyökalut.